Collectie - algemene informatie

Scilla stelt zich sinds haar stichting in 1966 onder andere tot doel de geschiedenis van onze gemeente en omstreken bekend te maken bij het grotere publiek. Daartoe organiseert de kring tal van activiteiten en werd er gestart met het verzamelen van archief, publicaties en documentatie om het erfgoed dat Schilde rijk is en de geschiedenis van het dorp nog beter te kunnen bestuderen.

Het documentatiecentrum van Scilla bevindt zich in het Heemhuis en is ingedeeld volgens een aantal thema's. Deze onderwerpen komen over het hele documentatiecentrum en in bijna alle bronnentypes terug. Daarnaast staan een aantal inventarissen ter beschikking van de bezoeker, zowel in tekstbestand als onder de vorm van een databank.

Scilla beschikt in de eerste plaats over een belangrijke reeks thematische dossiers die via de verzamelde knipsels, folders, nota's en dergelijke, een uniek en gedetailleerd beeld geven van het dorpsleven en de geschiedenis van Schilde. Met het aanleggen van deze mappenreeksen werd gestart enkele jaren na de oprichting van de kring en bevat dan ook documentatie van de periode 1970 tot nu.

Dat wat te vinden is in de thematische dossiers kan verder aangevuld worden met informatie uit de meer dan 3700 boeken die Scilla bezit. Deze boeken behandelen allerlei onderwerpen - zowel de algemene geschiedenis van België en de streek rond Schilde als aardrijkskunde, cultuur, archeologie, industrie, toerisme, krijgswetenschap en religie komen aan bod.

Bovendien is er een aanzienlijke tijdschriftenverzameling. Via ruilabonnementen en aankopen werd heel wat informatie over de algemene regionale geschiedenis als heemkunde bekomen.

Genealogen zullen zeker hun gading vinden in de parochieregisters waarvan de kring kopieën bewaart.

Voor de parochie 's Gravenwezel zijn de registers geboorte, huwelijk en overlijden (circa 1666-1793) in te kijken.

Voor de parochie Schilde zijn ze voor de periode 1664-1797 door te lezen. Ook de registers burgerlijke stand zijn gekopieerd en kunnen door de geïnteresseerde bezoeker worden geraadpleegd. Daarnaast worden er heel wat doodsprentjes en rouwbrieven bewaard. De om en bij 4000 doodsprentjes en 700 rouwbrieven gaan terug tot 1815.

Scilla heeft tevens een fototheek ter beschikking. De meeste foto's zijn dorpsgezichten. Daarnaast beschikt Scilla ook over een negentiende eeuws fotoalbum met familiefoto's van de adellijke familie van de Werve.

Een merkwaardige verzameling zijn de educatieve wandplaten, zo'n 175 in totaal. Deze platen dateren van rond 1950 en werden gebruikt in de lagere en middelbare school tijdens de lessen godsdienst en geschiedenis. Ze bevatten heel wat mooie tekeningen en schematische voorstellingen die het lesgeven moesten vergemakkelijken.

Ook een twintigtal plannen, die handelen over het kasteel van de familie van de Werve en de gebouwen van de rijkswacht in Schilde en Oostmalle, zijn beschikbaar. De plannen geven een gedetailleerd beeld van de constructies en aanzichten van de gebouwen. Zij die interesse hebben voor bouwhistorisch onderzoek kunnen hun hart ook ophalen aan de affiches die vergaard werden. Deze verzameling bevat immers voornamelijk aankondigingen van de openbare verkoop van gronden, huizen en appartementen.

Tot slot is het de moeite waard de beeldbanden en video's waarover Scilla beschikt te vermelden. In de eerste plaats hebben ze evenementen die de kring organiseerde tot thema en geven zo dus een uniek beeld van het aanwezige kringleven.